Kampen mot Matkultursenterets undervisningsbygg i Geitmyra skolehage fortsetter
I regi av Vern Geitmyra-aksjonen og Naturvernforbundet Oslo Nord har det vært aksjoner mot hugging av trær og markeringer med godt oppmøte i løpet av sommeren. Selv om flere trær allerede er hugget, ligger fortsatt det meste av jorda uberørt og utgjør utmerket matjord. Kampen fortsetter og det er økende fokus på den uryddige prosessen som har ført til at Matkultursenteret har fått tillatelse til å bygge i skolehagen. Eva Joly, internasjonalt anerkjent korrupsjonsjeger, har meldt seg som ulønnet rådgiver for Vern Geitmyra-aksjonen og Naturvernforbundet Oslo Nord. Saken kan følges på Vern Geitmyra-aksjonens Facebook-side.

27.08.2023

Historien bak Matkultursenterets undervisningsbygg
Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra har laget et dokument som sammenfatter historien bak Matkultursenterets undervisningsbygg og Oslo kommunes rolle i saken. Les historien her.

26.05.2023

VG skriver om konflikten mellom skolehagen og Matkultursenteret
VG har fulgt denne saken i 2 år og i en artikkel fra 20. mai omtaler avisen en del viktige sider ved saken. Les VG-artikkelen.

20.05.2023

Naturvernforbundet sier nei til nedbygging av matjord på Geitmyra!
I et et innlegg i Aftenposten 25.10.2022 sier Naturvernforbundet Oslo Nord nei til nedbygging av matjord på Geitmyra og går inn for alternativ plassering av Matkultursenterets undervisningsbygg.

25.10.2022

Bymiljøetaten svarer Vern Geitmyra-aksjonen
I et brev til Bymiljøetaten av 26.9.2022 stiller Vern Geitmyra-aksjonen en rekke begrunnede spørsmål angående Matkultursenterets planlagte bygning i skolehagen. I kjent stil svarer Bymiljøetaten på lite av det men fastholder at "besøksdrivhuset slik det er omsøkt er av midlertidig karakter". Det er liten grunn til å tro at dette er oppriktig ment og etaten antyder i sitt svar ulike muligheter for forlengelse. Miljøkonsekvensene av bygget blir ikke berørt og heller ikke konsekvensene av å reise dette prangende bygget på matjord for så å rive det ned kort tid etterpå. Byantikvaren har frarådet bygget. Og aksjonen har klaget hele byggesaken inn for statsforvalteren.

Vern Geitmyra-aksjonens spørsmål til Bymiljøetaten

Bymiljøetatens svar til Vern Geitmyra-aksjonen

25.10.2022

Besøksdrivhus - midlertidig eller permanent?
Ifølge avtalen med Bymiljøetaten etter konseptkonkurransen i 2019 skal Matkultursenterets besøksdrivhus oppføres midlertidig i Geitmyra skolehage. Men som Bymiljøetaten flere ganger har sagt selv fremstår bygningen i planene som en permanent installasjon. Byantikvaren har frarådet bygget. Les oversikt over historikken i byggesaken
26.09.2022

Klage på endret tillatelse for oppføring av besøksdrivhus skolehagen
Plan og bygningsetaten godkjente 19. august i år en søkndad fra Geitmyra matkultursenter om endringer i byggeplanene for oppføring av besøksdrivhus. Denne søknaden bryter med flere av de forutsetningene som opprinnelig lå til grunn, den er i strid med at skolehagen er regulert som grønt- og friområde og det er også en hel rekke andre kritikkverdige forhold ved planene. I en klage datert 9.9.2022 ber aksjonen Vern Geitmyra - la skolehagen leve om at Plan- og bygningsetaten omgjør sitt vedtak, alternativt formidler til Statsforvalteren som klagesak.

11.09.2022

Tillatelse til drivhus påklages av Vern Geitmyra-aksjonens advokat
Plan og bygningsetaten ga 22.10.2021 rammetillatelse til oppføring av besøksdrivhus i skolehagen. Etaten unnlater å vurdere store feil og mangler ved byggesøknaden som kommunen tidligere har blitt gjort kjent med av flere aktører. Dette en så alvorlig saksbehandlingsfeil at aksjonens advokat i klage 12.11.2021 fastslår at Statsforvalteren må oppheve vedtaket uavhengig av vurderingen av de andre merknadene. Samtidig påpeker advokaten at de tidligere merkndadene i seg selv må medføre opphevelse av rammetillatelsen.

18.11.2021

Store feil og mangler i byggesøknad om drivhus
I et brev til Plan- og bygningsetaten påpeker SIVARK avgjørende feil og mangler i Geitmyra matkultursenters søknad om å oppføre det de omtaler som et drivhus i Geitmyra skolehage. SIVARK er engasjert av Vern-Geitmyra-aksjonen. Aksjonen ber Plan- og bygningsetaten om å vurderer alle forhold som blir belyst og gi en tilbakemelding.

17.09.2021

Konflikten rundt Geitmyra matkultursenters drivhus fortsetter
Avtalen fra januar 2020 mellom Geitmyra Matkultursenter og Bymiljøetaten om oppføring av drivhus i skolehagen har en varighet på 5 år og formålet skulle være å prøve ut kortsiktige tiltak. Planenes omfang og den langsomme fremdriften tyder på at matkultursenteret ikke har til hensikt å holde seg innenfor disse rammene. Det skaper også reaksjoner at matkultursenteret i sin markedsføring og sin spørreundersøkelse gir inntrykk av at drivhuset er en forutsetning for tilbud som for en stor del allerede finnes i skolehagen. I sær overfor skolene er dette grovt misvisende siden skoler ikke inngår i målgruppen for drivhusets aktiviteter.

Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra har sendt et brev til bymiljøetaten om disse forholden og fikk fikk respons på dette fredag 3.9.2021. Brev og svar kan lese her: 03.09.2021

Klagesak under behandling

2. mars i år oversendte La skolehagen leve - Vern Geitmyra klage på konseptkonkurransen for Geitmyra skolehageområde til KOFA – klageorgan for offentlige anskaffelser. Klagen ble gjort mulig av en kronerulling blant skolehagens støttespillere som raskt brakte til veie 8000 kroner for å betale gebyret til KOFA. Interesserte kan se dokumentene som inngår i klagesaken her: 28.03.2020

Hageselskapet med uforbeholden støtte til skolehagen

Hageselskapet har samarbeidet med skolehagen i mange tiår og kjenner slik Geitmyra skolehage svært godt. I et innlegg i Dagsavisen i dag 16.12.19 tar de et oppgjør med Andreas Viestads arrogante og polemiske innlegg og hans fremgangsmåte og gir full støtte til Tore Faller og skolehagen i sitt innlegg med titelen Drivhus til besvær
16.12.2019


Leder for skolehagen svarer på angrep

I Dagsavisen i dag 16.12.19 svarer leder for skolehagen, Tore Faller, på Andreas Viestads angrep på ham i et innlegg i Dagsavisen 11.12.19 (se nedenfor). Tore Fallers innlegg har tittelen Viestads metode
16.12.2019


Debatten fortsetter

I Dagsavisen i dag 11.12.19 hevder Andreas Viestads på nytt i kjent stil at skolehageledelsen ikke ønsker å få inn flere barn og unge i Geitmyra skolehage. Det er selvsagt helt uriktig. I motsetning til Viestads planer om privatisering og konkurrerende virksomhet, mener skolehageledelsen og Vern-geitmyra- aksjonen at Geitmyra skolehage skal videreutvikles i kommunal regi - til beste for alle elevene i Oslo-skolen. Hvorfor skal Utdanningsetaten bruke penger på å kjøpe tjenester fra Matkultursenteret inne i skolehagen når de heller kan bruke pengene på å utvikle skolehagetilbudet i egen regi? Vårt råd til kommunen er: La Matkultursenteret få etablere undervisningsbygget/besøksdrivhuset i tilknytning til den virksomheten de allerede har på Gjetemyren gård! Se Viestads innlegg
11.12.2019


Nye tilbakevisning av uriktige påstander

I Dagsavisen i dag 11.12.19 svarer Henrik Hovland på Andreas Viestads uriktige påstander om "de engasjerte voksne parsellistene som arbeider mot å få flere barn i skolehagene". Se innlegget
11.12.2019


Viestads hersketeknikker

I et innlegg i Dagsavisen i dag under tittelen Viestads hersketeknikker reiser Siri Haavie kritikk mot den famøse konseptkonkurransen på Geitmyra og tar til motmæle mot flere av påstandene i Andreas Viestads innlegg i Dagsavisen 2.12.2019.
09.12.2019


Nytt innlegg i avis-debatten om Geitmyra skolehage

Siv Sinober påpeker at fagansvarlig for Geitmyra matkultursenter Andreas Viestad unnlater å svare på flere kritikkverdige forhold i tilsvaret han fikk på hennes opprinnelige leserinnlegg i Dagsavisen. Hun påpeker også at ansvaret for den uryddige prosessen som utspiller seg på Geitmyra til syvende og sist ligger hos kommunens forvaltning og de ansvarlige. Dagsavisen har ikke lagt ut dette siste innlegget på nett men her er et foto av innlegget.
06.12.2019


Skolhagerektor imøtegår Andreas Viestad

I et innlegg i Dagsavisen imøtegår skolahagerektor Tore Faller Andreas Viestads feilaktige fremstilling av situasjonen i skolehagen. Faller sier at det er ingen motsetning, eller konflikt, mellom skolenes/barnas behov og parselldyrkernes, slik Viestad prøver å oppkonstruere. Og det er feil at bygningen Viestad ønsker å få plassert inne i den kommunale skolehagen er et samarbeidsprosjekt mellom Faller og Matkultursenteret slik Viestad mot bedre vitende hevder.
04.12.2019


Viestads snarveier på Geitmyra

Kampen for å bevare Geitmyra skolehage som et kommunalt tilbud til Oslos skoleelever fortsetter. Les sivilarkitekt Siv Sinober sitt innlegg i Dagsavisen idag (2.12.2019): "Viestads snarveier på Geitmyra". I Viestads motinnlegg i Dagsavisen samme dag påstår han demagogisk og uriktig at kampen mot Matkultursenterets "besøksdrivhus" handler om voksne parsellister som arbeider mot å få flere barn i skolehagene. Han kunne ikke ta mer feil. Vern-Geitmyra- aksjonen har jobbet siden 2004 for å styrke skolehagetilbudet til elevene gjennom å satse på skolehagen som et kommunalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet.
02.12.2019


Kommunens håndtering av saken om matkultursenterets «besøksdrivhus» og Geitmyra skolehage

Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra har laget en oppsummering av Kommunens håndtering av saken om matkultursenterets «besøksdrivhus» og Geitmyra skolehage. Her kan presse og andre som er interesserte i å gå inn i denne saken finne mye av grunnlaget for den massive kritikken av kommunens håndtering som er reist fra flere hold.
17.11.2019


Vond lukt og tapt tillit på Geitmyra

I en artikkel i Vårt Oslo med tittel Vond lukt og tapt tillit på Geitmyra dokumenterer Siri Haavie hvordan konseptkonkurransen om deler av Geitmyra skolehage er blitt brukt som del av et «skalkeskjul», der hensikten er å omgå kommunens anskaffelsesregler.
17.11.2019


Skolehagen fortsatt i spill

Utfallet av "konseptkonkurransen" for deler av Geitmyra skolehage - hvor det ikke uventet ser ut til å være kun én søker - har blitt gjenstand for et langvarig hemmelighold. Det virker også som om det er krefter som arbeider for en ytterlige oppsplitting av ansvarsfordelingen for Geitmyra skolehage mellom Utdanningsetaten og Bymiljøetaten - tilsynelatende bl.a. for å skape rom for private aktører. Aksjonen Vern Geitmyra - La skolehagen leve sitt standpunkt er at det hele og fulle ansvaret for Geitmyra skolehage må tilbakeføres til Utdanningsetaten. Getimyra-aksjonen har sendt et brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) med en del spørsmål og kommentarer til den uholdbare situasjonen skolehagen nå er i.
01.11.2019


Bystyrekomité går inn for Geitmyra skolehage som kommunalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet

I forbindelse med bystyresaken om "Spirende Oslo — Plass til alle i byens grønne rom." går Samferdsels-og miljøkomitéen i bystyret inn for at "Geitmyra skolehage styrkes som et kommunalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet". Dette er meget gledelig og vi håper at Bystyret og Byrådet følger opp. Se komitéens innstilling og selve byrådssaken.
15.10.2019


Hva skal skje med Geitmyra kommunale skolehage? - Privatisering og konkurranseutsetting eller videre utvikling i kommunal regi?

For de som er interessert i en oppsummering av den aktuelle situasjonen rundt Geitmyra i dag og bakgrunnen for denne har aksjonen utarbeidet notatet Hva skal skje med Geitmyra kommunale skolehage?
2.9.2019


Hvorfor privatisere skolehagen?

Les Henrik Hovlands kommentar i Dagsavisen.
16.6.2019


Kampen for Geitmyra skolehage fortsetter

Aksjonen Vern Geitmyra - La skolehagen leve hadde møte med Bymiljøetaten 21. mai - se referat. 7. juni hadde aksjonen møte med miljøbyråd Arild Hermstad.
Nedenfor er lenker til to dokumenter som grundig belyser hvordan miljøet rundt Geitmyra ønsker å videreutvikle skolehagen og hvorfor den utlyste konseptkonkurransen er et feilspor og er juridisk svært betenkelig i og med at den er skreddersydd for én enkelt aktør:
Henvendelse til bymiljøetaten fra Siri Haavie
Uttalelse fra Aksjonen Vern Geitmyra - La skolehagen leve
9.6.2019


"Konseptkonkurranse" om Geitmyra skolehage tross sterk motstand

På tross av advarsler og motstand velger å Bymiljøetaten å gå videre med sin konseptkonkuranse om Geitmyra:
Konkurransegrunnlag
Utkast til konsesjonskontrakt
Vedlegg 1 til konsesjonskontrakt
Vedlegg kart
Vedlegg områdebeskrivelse
29.5.2019Notat til byråd for oppvekst og kunnskap

Det er Utdanningsetaten som er ansvarlig for det pedagogiske innholdet i Geitmyra skolehage. I et notat til Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, beskriver aksjonen Vern skolehagen - La Geitmyra leve dagens virksomhet i skolehagen og hvordan denne kan styrkes. Aksjonen ber om at kommunen – fremfor å konkurranse-utsette virksomheten i Geitmyra skolehage - heller satser på en snarlig ferdigstilling av allerede eksisterende Helhetlig plan for videre utvikling av Geitmyra skolehage. som har vært i arbeid i lang tid. Vi deler kommunens visjoner om å videreutvikle Geitmyra skolehage og gjøre den tilgjengelig som læringsarena for enda flere av byens barn og ungdommer og for andre interesserte.
8.5.2019


Konseptkonkurranse om Geitmyra?

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bestiller i et brev av 17.4.2019 en "konseptkonkurranse" om Geitmyra med sikte på konkurranseutsetting og privatisering av deler av virksomheten. Geitmyra er først og fremst en skolehage men har gjennom et kreativt samarbeid med mange frivillige organisasjoner og virksomheter også blitt en viktig grønn arena - både for skolene og allmenheten. Det er også en svært vellykket flerkulturell møteplass. Alt dette til tross for svært knappe ressurser. Aksjonen Vern skolehagen - La Geitmyra leve går mot en slik konseptkonkurranse og påfølgende privatisering av dette området og ønsker at ressursene brukes på å styrke dagens virksomhet i tråd med Helhetlig plan for videre utvikling av Geitmyra skolehage..
8.5.2019


Geitmyra matkultursenter fikk avslag på søknad om å sette opp drivhus

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har nå endelig gitt formelt avslag på Matkultursenterets planer om å sette opp drivhus i Geitmyra skolhage. Kommunen vurderte at det ville stride mot regelverk om statsstøtte og om offentlige anskaffelser. Se avslaget.
29.4.2019


Helhetlig plan for videre utvikling av Geitmyra skolehage

Mye positivt i den helhetelige planen for Geitmyra skolehage. Se hele dokumentet her: Helhetlig plan for videre utvikling av Geitmyra skolehage 2018.
22.11.2018


Bymiljøetaten anbefaler at Oslo kommune selv bygger nytt drivhus i Geitmyra skolehage

Både på juridisk og politisk grunnlag fraråder Bymiljøetaten at private aktører får sette opp egen bygningsmasse i Geitmyra skolehage. Les bymiljøetatens brev her. Geitmyra matkultursenter har lenge på sviktende grunnlag hevdet at de vil gi et drivhus finansiert av Sparebankstiftelsen som en uforbeholden gave til Oslo kommune. Men i en epost av 29.5.2018 innrømmer de nå det som har vært kjent hele tiden, og som Sparebankstiftelsen selv har vært helt klar på, at det er en forutsetning for Sparebankstiftelsens tilskudd at Matkultursenteret selv har eierskap til prosjektet. Matkultursenteret anbefales å finne en annen plassering av drivhuset sitt som ikke kommer i konflikt med skolehagevirksomheten. I et brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap støtter Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra bygging av nytt drivhus i kommunal regi og økt satsing på skolehagen.
02.07.2018


Byrådet svarer på henvendelse om besøksdrivhus

Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap, svarer på Vern-Geitmyra-aksjonens kritikk av planene om å privatisere deler av skolehagevirksomheten i form av et besøksdrivhus Geitmyra matkultursenter ønsker å plassere på skolehagens område. Tellevik Dahl fastholder at byrådet er positive til matkulturenterets planer men sier samtidig at det er en sentral forutsetning at det ikke ligger føringer på hvem som skal drifte innholdet i besøksdrivhuset. Les byrådens svar her. I svaret henvises det også til et tidligere skriv om besøksdrivhuset og aksjonens epost til byrådet.
30.07.2017


Vil Raymond Johansen privatisere skolehagevirksomhet?

Byrådsleder Raymond Johansen skal tilsynelatende i nær framtid gå ut med en pressemelding der han går inn for å takke ja til å la Geitmyra matkultursenter plassere et besøksdrivhus i Geitmyra skolehage. Det er sterk motstand mot dette prosjektet fordi det innebærer en privatisering av skolehagevirksomhet og miljøet rundt Geitmyra skolehage ønsker i stedet å videreføre og styrke den kommunale skolehagevirksomheten i samarbeid med skoleverket og satse langsiktig. Prosessen har foregått utenfor vanlig saksbehandlings-skikk og Raymond Johansen svarer ikke på henvendelser fra aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra. I en epost fra aksjonen til Raymond Johansen loves det kamp om saken dersom det skulle bli forsøkt gjennomført. Se også ubesvart brev til byrådsleder Raymond Johansen fra 12. mai ifjor.
22.05.2017


Høringsuttalelse fra parsellhagelaget til Bymiløetatens strategiforslag

Parsellhagelaget støtter skolehageledelsens og Aksjonen Vern Geitmyras planer i sin høringsuttalelse.
25.06.2017


Høringsuttalelse fra Geitmyra-aksjonen til Bymiløetatens strategiforslag

Geitmyra-aksjonen har kommet med en høringsuttalelse til Bymiløetatens strategiforslag "Spirende Oslo – plass til alle i byens grønne rom". Her går aksjonen inn for en styrking av skolehagen og opprettelse av et kommunalt kompetansesenter for skolehgevirksomhet på Geitmyra. Å overlate deler av virksomheten til private aktører mener vi er et feilspor. Geitmyra-aksjonen går også inn for å satse videre på parsellhagevirksomheten og understreker den positive betydningen denne virksomheten har i seg selv og i samspill med skolehagen.
21.05.2017

"Spirende Oslo – plass til alle i byens grønne rom"
Bymiljøetaten har laget forslag til strategi for bruk av byens grønne rom

I Bymiløetatens strategiforslag Spirende Oslo – plass til alle i byens grønne rom blir skolehagene og Geitmyra skolehage spesielt løftet frem som viktige deler av byens grønnstruktur. Skolehagenes betydning som inspirasjons- og læringsarenaer for barn og unge trekkes frem og skolehagene skal bevares og videreutvikles. Strategien er på høring fram til 16.5. Geitmyra-aksjonen vil komme med en høringsuttalelse hvor vi på nytt går inn for å konkretisere denne satsingen ved å videreutvikle Geitmyra skolehage til et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet.
07.05.2017

Mulighetsstudie for Geitmyra ferdig

Bymiløetaten har nå oversendt Mulighetsstudie for Geitmyra til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Her foreslås en rekke gode tiltak for å bedre utnytte det fantastiske potensialet til Geitmyra skolehage i forhold til undervisning og også for publikum generelt.

Noen hovedpunkter i mulighetsstudien er:

 • Etablering av besøkssenter
 • Utvikling av utearealene som del av en helhetlig plan for en bedre læringsarena
 • Opprusting av drivhus
 • Etablering husdyrrom på Geitmyra etter modell av Kampen økologiske barnebondegård
 • Økt bemanning
 • Bedre undervisningsrom og utbedring og fornyelse av hele bygningsmassen
 • Mulighetsstudien peker også på prinsipielle og praktiske utfordringer ved å åpne for private aktører slik søknaden fra Geitmyra matkultursenter legger opp til. Og det oppfordres til "å avklare om man ønsker at Geitmyra i sin helhet fortsatt skal forvaltes av Oslo kommune, uten avtalemessige bindinger til eksterne aktører. Dette gir en økt fleksibilitet for kommunen til å forvalte og utvikle området i ønsket retning i fremtiden."

  Andre dokumenter tilknyttet mulighetsstudien:
 • Oversendelse av - Mulighetsstudie for Geitmyra - oppfølging av bestilling i brev av 15.06
 • Vedlegg 1 Prosjekteksempel
 • Vedlegg 2 Dokumentasjon workshop 080916
 • Vedlegg 3 Geitmyra Skolehager rapport byggteknisk utkast 28 juli 2016 2
 • Vedlegg 4 Skriftlige innspill til mulighetsstudien

 • 12.10.2016


  Workshop om Geitmyras fremtid

  Bymiljøetaten inviterte til workshop i forbindelse med mulighetsstudien for Geitmyra skolehage Les oppsummeringen fra møtet. Se også innspill fra aksjonen Vern Geitmyra - La skolehagen leve.
  24.09.2016

  Matkultursenteret ønsker å ta over store deler av skolehagen til egen virksomhet
  I motsetning til skolehageledelsen og de andre samarbeidspartnerne rundt Geitmyra skolehage som slutter opp om planene om å gjøre Geitmyra til et et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet, kjører Geitmyra matkultursenter et sololøp og ønsker å ta over store deler av skolehagens areal til egen virksomhet. Etter at skolehageleder Tore Faller og Vern-Geitmyra-aksjonen hadde møte med Geitmyra matkultursenter i slutten av juni 2016, oppdaget vi senere – via Bymiljøetatens postjournal – at Matkultursenteret allerede hadde søkt Bymiljøetaten om nær 3 millioner kroner til en rekke installasjoner i skolehagen. Matkultursenterets søknad er altså ikke et resultat av samarbeid med skolehageledelsen eller andre aktører med aktivitet i skolehagen. Etablering av en slik konkurrerende aktivitet til skolehagen som for en stor del ville måtte finansieres av de samme kommunale midlene, vil kunne føre til en utarming av det kommunale skolehagetilbudet, og vi ber alle som ønsker å støtte opp om skolehagen om i stedet å støtte vårt forslag om et et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet på Getitmyra og jobbe sammen om å virkeliggjøre dette.
  24.09.2016

  Byrådet bestiller mulighetsstudie for Geitmyra skolehage fra Bymiljøetaten
  Les bestillingen her.
  15.06.2016

  Foreløpig avslag på søknadad om oppsetting av besøksdrivhus.
  Bymiljøetaten som forvalter Geitmyra skolehage, sier i svaret på en søknad fra Geitmyra matkultursenter at etaten ikke kan si ja til matkultursenterets planer om å sette opp et besøksdrivhus på skolehagens område. Bymiljøetaten ønsker å utarbeide en mulighetsstudie for å se på hvordan skolehagen skal utvikles videre, og kan ikke ta stilling til denne søknaden før en slik studie er ferdig. Bymiljøetaten fastholder behovet for en slik mulighetsstudie i et brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Vern Geitmyra-aksjonen er glad for dette og vil i denne prosessen bidra til å fremme planene for å utvikle Geitmyra skolehage til et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet slik det tas til orde for i Urban landbruksmelding for Oslo.
  06.06.2015

  Nye trusler mot Geitmyra skolehage.
  Geitmyra skolehage er del av Oslo kommunale skolehager som gir et gratis skolehagetilbud til alle skoler i Oslo som ønsker det. Like før 17. mai kunne vi lese i flere aviser at Andreas Viestad og Matkultursenteret får 3,5 millioner fra Sparebankstiftelsen til å bygge besøksdrivhus i Geitmyra skolehage. Viestad er en privat aktør som vil ta i bruk skolehagen for å utvide egen virksomhet, selge tjenester til Utdanningsetaten i Oslo ved å ta imot skoleklasser, og dermed konkurrere med kommunens eget gratis skolehagetilbud. Viestad/Matkultursenteret har ingen avtale om å bygge besøksdrivhus i skolehagen – verken med skolehageledelsen eller andre kommunale etater med ansvar for skolehagen. Vern-geitmyra- aksjonen reagerer svært negativt på Viestad/Matkultursenterets planer. Vi mener at kommunen bør styrke egen skolehagevirksomhet istedenfor å betale en privat aktør for å drive konkurrerende virksomhet. I februar fikk Vern-geitmyra- aksjonen tilgang til et internt notat fra Byrådsavdelingen for oppvekst og utdanning, der det foreslås «ny løsning for Geitmyra skolehager» og «en åpen anbudskonkurranse der ulike aktører kan fremme forslag til løsninger for bedre utnyttelse av området». Vern-geitmyra- aksjonen har skrevet brev til skolebyråden der vi protesterer mot anbudsutsetting og stiller følgende spørsmål:
  • Hvorfor skal Utdanningsetaten i Oslo – som i dag disponerer og drifter Geitmyra skolehage – betale en privat aktør for å drive et skolehagetilbud når etaten heller kan bruke penger på å styrke egne faglige og pedagogiske tjenester som ledd i å tilrettelegge for at flere skoler bruker skolehagen?
  • Hvordan kan det ha seg at vi gjennom årevis med borgerlig bystyre ikke på noe tidspunkt har blitt forespeilet en konkurranseutsetting av skolehagevirksomheten på Geitmyra, men så snart vi får et nytt rød-grønt byråd/bystyre blir dette et spørsmål?

  Vern-geitmyra- aksjonen samarbeider med ledelsen i skolehagen for å utvikle Geitmyra skolehage til et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet (se egen sak nedenfor). Vi ønsker IKKE anbudsutsetting og privatisering av skolehagevirksomhet i Geitmyra skolehage.
  27.05.2015

  Alle grunnskoler i Oslo skal få mulighet til å bruke skolehager.
  I den politiske plattformen for 2015-2019 for det nye byrådet i står det klart og tydelig under kapittel 6 om Kunnskap og utdanning "At alle grunnskoler i Oslo skal få mulighet til å bruke skolehager". Se hele erklæringen.

  Åpning av det nye utekjøkkenet


  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" og Oslo kommunale skolehager inviterer til åpning av det nye utekjøkkenet i Geitmyra skolehage tirsdag 27.10 kl. 12.30. Kjøkkenet er resultat av en raus gave fra Sparebankstiftelsen og gir Geitmyra skolehage enda en ny dimensjon. Utekjøkkenet kan ta imot hele skoleklasser og gjør det mulig for skolene å legge større deler av undervisningen til skolehagen. Her vil elevene kunne lære å tilberede gode og sunne måltider av egenproduserte grønnsaker, urter, frukt og bær. Se hele invitasjonen.
  26.10.2015

  Gjennomslag for kommunalt kompetansesenter på Geitmyra og viderutvikling av skolehagene i Oslo!
  I Urban landbruksmelding for Oslo som nettopp er lagt fram, sies det klart at skolehagene i Oslo skal videreutvikles og at "Geitmyra skolehage skal videreutvikles til et kommunalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet der skoler og lærere kan få praktisk veiledning og støtte".

  Byrådet vil ha følgende konkrete tiltak:
  • Oslo kommune utarbeider en helhetlig plan for utvikling og drift av skolehager i Oslo
  • Oslo kommune videreutvikler Geitmyra skolehage til et kompetansesenter for skolehagevirksomhet
  • Oslo kommune legger til rette for alle grunnskolene skal få tilbud om å benytte seg av en skolehage.
  • Oslo kommune utvikler skolehagene til et attraktivt uteområde for skolene i nærområdene
  • Oslo kommune legger til rette for at Aktivitetsskolen i større grad kan benytte skolehagene
  Byrådet vil også at "Dagens skolehager bevares og reguleres til riktig formål" og at "I skolehager der det ligger til rette for det, bør det gis tilbud til lokale parselldyrkere".
  11.09.2015

  Forslag om kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet på Geitmyra.


  I forbindelse med det politiske møtet på Geitmyra 18. agust og paneldebatten om skolehager i Oslo, med deltakelse fra de fleste partiene, lanserte aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra et forslag om et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet på Geitmyra. Les forslaget i sin helhet her.
  21.08.2015

  Sparebankstiftelsen finansierer utekjøkken i Geitmyra skolehage.
  Sparebankstiftelsen meddelte 29.11.2012 at de gir 375000 kroner til aksjonen "La skolehagen leve - Vern Geitmyra" for å etablere et utekjøkken i Geitmyra skolehage. Dette er et svært kjærkomment bidrag som vil bidra til en viktig videreutvikling av Geitmyra og gi en ny dimensjon i det pedagogiske tilbudet. Utekjøkkenet vil bli etablert i nært samarbeid med skolehageledelsen. Vi kommer tilbake mer informasjon om prosjektet etterhvert. Les hele tildelingsbrevet her.

  Status for sykkelvei/fortau langs Geitmyra.
  Reguleringsarbeidet med sykkelvei og gangvei langs Ring 2 begynner nå. Det var opprinnelig planlagt å ta et inntil 8 meter bredt felt av skolehagen langs veien for etablering av sykkelfelt. Etter påtrykk fra bl.a. Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra reduserte bystyret dette til 2 meter og på en slik måte at syklistene og fotgjengerne kommer like godt ut.
  Her er aktuelle dokumenter i saken:
  Bystyrevedtaket
  Saksdokument til bystyret
  Høringsuttalelse fra aksjonen
  01.12.2012

  Kunnskapsdepartementet bevilger 250 000 til skolehagearbeid
  Kunnskapsdepartementet bevilger 250 000 kr til Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo for å spre kunnskap, kompetanse og idéer om skolehagearbeid. Som en del av "Den naturlige skolesekken" ønsker departementet seg nettbaserte tjenester og økt kompetanse på skolehagearbeid hos lærerne. Se brev fra Kunnskapsdepartementet.
  03.10.2011

  Urban dyrking
  Senter for byøkologi har nettopp ferdigstillt prosjektet "Urban dyrking - en fremtidsrettet byutviklingsstrategi". Geitmyra er omtalt både i filmen og rapporten som prosjektet har laget.
  11.09.2011

  Ingen parkeringsplass på Geitmyra!
  Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester avkrefter ryktene om at areal på Geitmyra skolehage var tenkt brukt som areal for parkeringsplass i forbindelse med flytting av Oslo legevakt til Ullevål sykehus. Byrådsavdelingen anser skolehagen som helt uaktuell for utbygging i forbindelse med bygging av ny storbylegevakt. Les brevet fra byrådsavdelingen her.
  03.09.2011

  Utbygging av parkeringsplass i skolehagen?
  Det ryktes at det planlegges å ta av arealet til Geitmyra skolehage og bruke det som parkeringsplass i forbindelse med evt. flytting av Oslo Legevakt til Ullevål sykehus. Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra har sendt brev til Byråd for helse og eldreomsorg v/ Sylvi Listhaug for å få en avklaring på om det finnes planer om dette.
  26.08.2011

  God løsning på sykkelveisaken
  I forslag til reguleringsplan for ringveien (Ring 2) som går langs Geitmyra ble det planlagt å ta et inntil 8 meter bredt felt av skolehagen langs veien for etablering av sykkelfelt. Dette var mye mer enn nødvendig for dette formålet. Etter påtrykk fra Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra er dette nå redusert til 2 meter av bystyret, og syklistene kommer like godt ut!
  20.08.2011

  16.2.2011: Brev om utvidelse av Kierschowsgate
  I et brev til Samferdselsetaten går aksjonen sterkt mot å ta areal fra skolehagen til en utvidelse av Kierschowsgate og peker på de skadevirkningene et slikt inngrep vil medføre. Les hele uttalelsen.

  12.1.2011: Ønsker å ta av skolehagen til kollektivfelt
  Samferdselsetaten har tatt initiativ til å ta areal fra skolehagen for å bygge et nytt kollektivfelt langs Kierschowsgate. Per i dag virker det som om Plan- og bygningsetaten foretrekker en ombygging av rundkjøringen i krysset Kierschowsgate/Uelandsgate for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken framfor å ta av skolehagearealet. Vern-Geitmyra-aksjonen har gjort både Samferdselsetaten og Plan- og bygningsetaten oppmersksom på at aksjonen vil yte betydelig motstand mot en utbygging som tar av skolehagearealet. For å lese dokumentene i saken se Planinitiativ for reguleringsplan - Utbygging av kollektivfelt.

  12.9.2010: Familiedag på Geitmyra
  12. september kl. 12-16 er det igjen duket for familiedag på Geitmyra, den årlige Geitmyradagen, med natursti, kaniner og høner, potetplukking og masse mer. Se
  programmet.

  4.7.2010: Ingen barnehage på Geitmyra
  Som ulike medier har meldt, er planene for barnehage på Geitmyra skrinlagt. I et
  skriv fra Oslo kommune sies det at det foreslåtte utbyggingsområdet ikke anses å være spesielt egnet til barnehageformål. Og Lena Nesset i Eiendoms - og byfornyelsesetaten sier til Aftenposten at etaten også har tatt hensyn til den massive motstanden mot prosjektet.

  14.5.2010: Ny høringsuttalelse om utvidelse av Ring 2.
  Arealet man planlegger å ta fra Geitmyra for å utvide Ring 2 er noe redusert i forhold til tidligere planer, men planene er fortsatt uakseptable for Vern Geitmyra-aksjonen. I en ny høringsuttalelse påpeker aksjonen igjen det meningsløse i å ødelegge både deler av hagen og hele det sammenhengende grønne beltet som skolehagen utgjør mot Ring 2, for deretter å erstatte dette beltet med en ny trerekke! Aksjonen ber om at planene for strekningen Kierschows gate – Uelandsgate omarbeides slik at skolehageområdet forblir urørt. Les hele
  uttalelsen.

  Miljøvernministeren positiv til nasjonalt kompetansesenter!
  I slutten av august var Signe Kalsnes fra aksjonen "La skolehagen leve - Vern Geitmyra" i møte med miljøvernministeren og la fram planene om Geitmyra som nasjonalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet. Dette falt i god jord hos statsråd Erik Solheim som lovet å ta opp forslaget med kunnskapsministeren. Han oppfordret også aksjonen om å jobbe videre med saken. Lederen for det nasjonale Naturfagsenteret for skolene uttrykker glede over de positive signalene fra Miljøverndepartementet. Se forslaget.

  13.9.2009: Geitmyradagen 2009
  Familiedag på Geitmyra skolehage søndag 13. september kl. 12 - 16 med masse aktiviteter for store og små, samt markering av skolehagens 100 års jubileum. Se plakat.

  3.7.2009 Reguleringsplan for Ring 2 vil ta opptil 6 meter bredt felt av Geitmyra skolehage.
  I forslag til reguleringsplan for ringveien (Ring 2) som går langs Geitmyra planlegges det å ta inntil 6 meter av skolehagen langs veien, paradoksalt nok for bl.a. å etablere ny beplantning på området til den allerede svært så grønne 100 år gamle skolehagen. Aksjonen støtter grunntanken i reguleringsforslaget for ringveien om å bedre estetikk, fremkommelighet og sikkerhet, men går sterkt i mot en nedbygging av av skolehagens areal. I stedet går vi inn for at Geitmyra-området som det er i dag bevares og inngår naturlig i det beltet av grønt som man ønsker langs ringveien.

  Les høringsuttalelsen fra Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra". Vi oppfordrer skoler, organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte uttalelsen eller komme med egne uttalelser. Høringsfristen for reguleringsplanen er 29.7.2009. Selve reguleringsforslag kan sees her.

  Fagdag om økologisk hagebruk på Øverland gård i Bærum 20. juni
  Biologisk-dynamisk Forening inviterer til fagdag om økologisk hagebruk på Øverland gård i Bærum lørdag 20. juni fra kl. 12.00. Se plakat.

  100-års-markering i Bymuseet 12. juni
  I forbindelse med 100-års jubileet for Oslo kommunale skolehager arrangerer Oslo Museum en åpen markering i museumshagen i Bymuseet i Frognerparken fredag 12. juni kl. 12. Bl.a. vil Ingrid Schulerud, statsministerens ektefelle, og en gruppe skoleelever fra Skøyen skole plante et lite demonstrasjonsbed i museumshagen. Se pressemelding.

  28.5.2009: Landbruksministeren ønsker seg mer skolehage!
  Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk som talte under feiringen av Geitmyra skolehages 100-årsfeiring 25. mai beklaget at arealet til skolehager har sunket og tok til orde for at vi tvertimot burde øke arealet. Han oppfordret Oslos byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, som også deltok på arrangementet om å ta godt vare på Oslos resterende skolehager. Signe Kalsnes fra aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" talte skolehagenes sak for både minister, byråd og andre interesserte. Og andre forkjempere for skolehager og parsellhager markerte sin motstands mot en halvering av antall skolehager i Oslo de siste 20 årende og spesielt raseringen av hagene på Marienlyst og Hullbergmyra som nylig er blitt ofret til fordel for barnehageutbygging.

  Mer om 100-årsjubileet:

  Geitmyra skolehage fyller 100 år 25. mai 2009
  100-års-dagen markeres mandag 25. mai, kl. 09.00 – 10.00 i Geitmyra skolehage, Kierschowgate 9.

  Program
  08.55 Korsang, elever fra Bjølsen skole ønsker velkommen til jubileumsfeiring
  09.00 Velkommen!, v/Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten
  Hilsen v/Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister
  Hilsen v/ Torger Ødegaard, byråd for kultur- og utdanning
  Hilsen v/ Gustav Redalen, fagsjef i Hageselskapet
  Velkommen til Geitmyra, v/Tore Faller, leder for skolehagene
  Statsråd og byråd planter frukttre nr 351
  09.40 Omvisning i skolehagen
  10.00 Korsang, avrunder jubilumsfeiringen

  13.5.2009: Aksjonen foreslår nasjonalt kompetansesenter på Geitmyra.
  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" foreslår en nasjonal satsing på skolehage overfor Kunnskapsdepartementet v/ statsråd Solhjell. Forslaget innebærer opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter på Geitmyra i Oslo og at dette knyttes til Naturfagsenteret og satsingen på "Den naturlige skolesekken". Les hele henvendelsen.

  6.5.2009: Bydel Sagene går mot utbygging på Geitmyra.
  Bydelsutvalget for Sagene bydel går nå mot bygging av barnehage på Geitmyra. Geitmyra hører administrativt under bydel St. Hanshaugen, men mange av skolene, barnehagene og parselldyrkerne som benytter Geitmyra kommer fra bydel Sagene og dermed har kommunen sentralt bedt om en formell uttalelse fra Bydel Sagene. Bydel Sagene deltar også i referansegruppen for omregulering av Geitmyra. Se oppslag i Østkantavisa fra 6. mai.

  27.3.2009: Folkemøte utsatt på ubestemt tid.
  Folkemøtet den 31.3.09 som EBY (Eiendoms og byutviklingsetaten) hadde planlagt å gjennomføre er utsatt på ubestemt tid. Grunnen er at resultatene fra støy- og forurensningsanalysene som er gjennomført medfører at etaten ønsker å orientere sin byrådsavdeling om resultatene før man går videre med prosessen med evt. omregulering av deler av Geitmyra til barnehage.

  17.2.2009: Stor oppslutning om å verne hele Geitmyra skolehage!
  I forbindelse med høringen om omregulering av Geitmyra støtter en rekke organsiasjoner, FAU'er ved skoler og enkeltpersoner kravet om en gang for alle å verne Geitmyra skolehage og omregulere hele området til spesialområde bevaring – skolehage og parsellhage. Så snart vi mottar alle høringsuttalelsen fra høringsinstansen vil vi legge dem ut på nettsidene våre.

  6.2.2009: Vern hele Geitmyra skolehage!
  Aksjonen "La skolehagen leve - Vern Geitmyra" går i en høringsuttalelse sterkt imot forslaget om å omregulere deler av Geitmyra for å tillate barnehageutbygging. Vi mener at man i denne saken setter barn opp mot barn, og at området har så stor verdi og så stort utviklingspotensial at det er uklok og kortsiktig tenkning å bygge ned deler av det. Aksjonen støtter omreguleringen til spesialområde bevaring – skolehage og parsellhage - og mener at denne reguleringen bør gjelde hele dagens område. Les uttalelsen.
  Vi oppfordrer alle til å støtte høringsuttalelsen eller komme med en egen uttalelse. Fristen for høringsuttalelser er 16. frbruar 2009.

  22.1.2009: Varsel om omregulering av Geitmyra
  22.1.2009 kunngjorde Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo at de ønsker en omregulering av Geitmyra for å kunne bygge en 4 avdelings barnehage på området. Se kunngjøringen (PDF-fil). "La skolehagen leve - Vern Geitmyra" går mot disse planene og vil komme med en uttalelse i god tid før høringsfristen 16.2.2009.

  29.9.2008: Mulighetsstudie for 4 avdelings barnehage
  Oslo kommune ved Omsorgsbygg har utarbeidet en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å anlegge en 4 avdelings barnehage i Geitmyra skolehage. Dette er 1 avdeling mer enn det som bydel St. Hanshaugen og bydel Sagene vedtok sommeren 2006 etter en omfattende diskusjon. Tanken om å etablere et besøkssenter for skoler og barnehager i tilknytning til barnehagen har man forlatt, selv om det å etablere et besøkssenter var en av de viktigste kravene fra brukergruppene for i det hele tatt å kunne gå inn i en diskusjon om barnehage. Se mulighetsstudien (PDF-fil).

  9.9.2007: Geitmyradagen 2007
  Familiedag på Geitmyra skolehage, søndag 9. september kl. 12 - 16 Det blir aktiviteter for store og små, og variert servering. Se plakat.

  28.09.2006: Bydel Sagene godtar 3 avdelings barnehage i skolehagens sørøstlige hjørne. Ingen gjenbruksstasjon!
  Bydelsutvalget i bydel Sagene godtok i dag bygging av en 3 avdelings barnehage og et besøkssenter på Geitmyra. Sagene ønsker barnehagen og besøkssenteret plassert i hagens sørøstlige hjørne. Dette er gunstig fordi barnehagen med en slik plassering vil gå minst utover dagens virksomhet. I tillegg har bydel Sagene droppet planene om en gjenbruksstasjon på området og går i stedet inn for et komposteringsanlegg som jo er mer forenlig med skole- og parsellhagevirksomheten.
  Vedtaket i bydelen ble som følger:
  1. Bydel Sagene ønsker i prinsippet ingen barnehage på Geitmyra i tråd med byøkologisk program, og vil kreve at dagens skolehageareal ikke reduseres.
  2. Dersom det skal etableres barnehage på Geitmyra, vil bydel Sagene anbefale at dette bør være en barnebondegård, naturbarnehage eller liknende som tar i bruk skolehagen aktivt i sin pedagogikk. Barnehagen lokaliseres sør på området i tilknytning til eksisterende byggmasse. Det bør også etableres et besøkssenter på området.
  3. Barnehagen bør tilpasses for 3 avdelinger, ca. 50 store barn (3-6 år).
  4. Bydel Sagene ønsker at det innpasses anlegg for kompostering på området, for slik å styrke områdets miljøprofil.
  5. Det bør arbeides mer med et utviklingskonsept for hele Geitmyra før reguleringssaken fortsetter for slik å avklare formål og arealbehov. Dette konseptet bør utarbeides i samarbeid med berørte grupper som skolene og aksjonsgruppa for Geitmyra, og inkludere alle de ulike formålene som søkes (videre)utviklet på Geitmyra.
  6. Det bør vurderes å regulere hele eller deler av området til spesialområde bevaring (i kombinasjon med andre formål). Det bør vurderes hvordan området Geitmyra kan gjøres mer tilgjengelig og åpnes mer slik at området blir en grønn lunge i indre by.
  7. Bydelsutviklingskomiteen ber om at det, i tillegg til en undersøkelse av luft – og støykvalitet, foretas en analyse av jordsmonnet, og at jorda om nødvendig skiftes i det området hvor det skal anlegges barnehage.
  8. Bydel Sagene bør inkluderes i arbeidet med planlegging av framtidig utvikling og drift av Geitmyra.
  9. Et eventuelt nytt bygg bør stedstilpasses.
  Se også bydelens møtebok.

  26.09.2006: Bydel St. Hanshaugen går inn for 3 avdelings barnehage
  Bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen gikk i dag til slutt enstemmig inn for bygging av en 3 avdelings barnehage på Geitmyra. Derved gikk bydelen lenger enn aksjonens kompromissforslag på 2 avdelinger. Imidlertid er en rekke andre viktige elementer i aksjonens forslag ivaretatt i bydelsutvalgets vedtak. Barnehagen skal ha en miljøprofil, det skal opprettes et besøkssenter for barnehager og skoler, og Geitmyra skal sikres varig vern. Det ser ut som om Sagene bydel legger seg på samme linje. Men det siste ord i saken har bystyret, så her må vi følge opp videre.
  Vedtaket i bydelen ble som følger:
  1. Bydelsutvalget ber bydeldirektøren etablere en tre avdelings barnehage snarest mulig. Barnehagen lokaliseres til minst mulig skade for dyrket mark.
  2. Barnehagen vedtas integrert med skolehagen, i samarbeid med utdanningsetaten om sambruk av utearealer/skolehage, slike at skolehagens arealer i minst mulig grad blir forringet og redusert. Det forutsettes at barnehagen får en miljøprofil, blir en naturbarnehage/barnebondegård som tar i bruk skolehagen på en aktiv måte i sin pedagogikk. I tilknytning til barnehagen realiseres et besøksenter.
  3. Bydelsutvalget ber om at Geitmyra, slik området vil framstå med barnehage, skolehage og hage parsellene, reguleres til spesialområde for bevaring.
  4. Bydelsutvalget ønsker at det innpasses et komposteringsanlegg på tomten.
  5. Bydelsutvalget ønsker at Geitmyra blir mer tilgjengelig for allmennheten.
  6. Bydelsutvalget ber om at det fortas en analyse av jordsmonnskvaliteten, og at jorda om nødvendig skiftes i det området hvor det skal bygges barnehage.
  7. Det forutsettes at luft- og støyforurensning blir nøye analysert. Byggeprosjekt bør ikke gjennomføres hvis forurensningsforholdene ikke tilfredstiller de krav som må stilles.
  For mer om de ulike partienes stemmegivning o.l. se møteprotokoll

  17.09.2006: Aksjonen med eget forslag om barnehagevirksomhet på Geitmyra
  Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra har lagt fram et tre punkts forslag om barnehagevirksomhet i Geitmyra skolehage. Skolehagen skal fortsatt være en fellesressurs for alle oslobarn. For å forbedre tilbudet til besøkende barnehager og skoler går aksjonen inn for at det opprettes et eget besøkssenter. Vårt primære standpunkt er at en grønn lunge som Geitmyra ikke skal brukes til barnehageutbygging. For å bidra til å avhjelpe den vanskelige barnehagesituasjonen i St. Hanshaugen bydel er aksjonen likevel åpen for at det etableres en friluftsbarnehage med maks. 2 storbarnsavdelinger i tilknytning til besøkssenteret. Videre krever vi at det utarbeides en helhetlig plan for Geitmyra som samordner alle utviklingstiltak. Les hele forslaget.

  14.09.2006: Liten kompromissvilje fra bydel St. Hanshaugen - Bydel Sagene støtter skolehagen.
  Administrasjonen i bydel St. Hanshaugen har nå offentliggjort sitt saksframlegg om barnehageutbygging i Geitmyra skolehage. Man hevder å komme brukergruppene i møte ved å sette antall avdelinger til 5 mens Omsorgsbygg opererte med større tall i sitt aller største alternativ. Dette er uansett en alt for stor barnehage til at den kan innpasses i skolehagen uten store reduksjoner i dagens bruk selv om man nå sier at barnehagen skal ha en miljøprofil. Aksjonen La skolehagen leve - Vern Geitmyra har satt 2 avdelinger som maksimumsstørrelse for en evt. barnehage forutsatt at den drives sammen med et besøkssenter og en barnebondegård som også vil kreve arealer men kommer barnehager og skoler i hele Oslo til gode. Bydel Sagenes saksframlegg er mer i tråd med brukergruppenes syn. Denne bydelen legger vekt på en helhetlig planlegging av Geitmyra og medvirkning fra alle brukergrupper, mens bydel St. Hanshaugen ser ut til å forsøke å kjøre utbyggingen gjennom som en hastesak basert på Omsorgsbyggs svært mangelfulle "mulighetsstudie". I forslag til vedtak heter det: "Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren etablere en fem avdelings barnehage i Geitmyra snarest mulig. Barnehagen lokaliseres i samsvar med mulighetsstudiets anbefalte alternativ 1. til det nord-østlige hjørne av tomten." Hvis dette blir vedtatt av bydelsutvalget ligger det an til en langvarig konflikt mellom bydel St. Hanshaugen og de ulike brukergruppene. Det er bystyret som har det siste ordet i saken og vi håper at et flertall her vil slutte opp om Geitmyra også denne gangen.

  Les Bydel Sagenes saksframlegg (PDF) og Bydel St. Hanshaugens saksframlegg (PDF).

  Tidspunkt for møter i bydelene hvor denne saken behandles:
  • Onsdag 20.09 kl. 18.00 Oppvekst- og kultur-komiteen St. Hanshaugen (forberedende), bydelshuset i Akersbakken 27
  • Mandag 25.09 kl. 18.00 Bydelsutviklingskomiteen Sagene (forberedende), Sagene samfunnshus, Kristiansands gt. 2
  • Tirsdag 26.09 kl. 18.00 Bydelsutvalgsmøte St. Hanshaugen, bydelshuset i Akersbakken 27
  • Torsdag 28.09 kl. 18.30 Bydelsutvalgsmøte Sagene, Sagene samfunnshus, Kristiansands gt. 2
  Alle disse møtene innledes med åpen halvtime.

  10.09.2006: Familiedag på Geitmyra
  I skolehagen søndag 10. september kl 12 - 16. I tilfelle regn flytter vi inn i drivhuset.
  Opplev denne grønne oasen i byen - Økologisk besøkshage - Bli kjent med Barnas Hageselskap - Kjøring med hest og vogn - Potetplukking til eget bruk - Natursti med overraskelser - Besøk kaniner og høner - Blomsteraktivitet for barn - Kafeteria - vafler, kaker, drikke og grønnsaksuppe på bål.
  Inngang fra Kierschows gate • Gratis entré • Arrangører: Oslo kommunale skolehager og Hageselskapet Oslo

  30.08.2006: Åpent møte om planlagt barnehageutbygging.
  Bydel St. Hanshaugen inviterer til åpent møte med presentasjon av bydelens planer onsdag 30. august kl. 18.00 på Sagene samfunnshus. Vi oppfordrer alle til å møte opp og forsvare dagens virksomhet på Geitmyra og sikre området som et felleseie for Oslo for kommende generasjoner. Se bydel St. Hanssaugens møteinnkalling, vedlegg til møte og plandokument (PDF).

  08.06.2006: Geitmyra parsellhagelag stiftet.
  Den 8. juni ble Geitmyra parsellhagelag stiftet og et midlertidig styre ble valgt. Geitmyra parsellhagelag organiserer fra nå av parsellhagevirksomheten i Geitmyra skolehage og private parselldyrkere er automatisk medlemmer i parsellhagelaget. I vedtektene står det blant annet: Geitmyra parsellhagelag skal arbeide for vern av Geitmyra som skole- og parsellhage, økt trivsel og aktivitet på området, at medlemmene tar ansvar for rydding og stell på felles utearealer og i redskapsboder og å inspirere og spre praktisk kunnskap om økologisk dyrking til eksisterende og nye medlemmer.

  27.09.2005: Geitmyra består!
  Det ser nå ut til å være politisk avklart at skole- og parsellhagevirksomheten i Geitmyra skolehage skal opprettholdes. Sak om Geitmyra ble behandlet i byrådet 22. september. Se saksdokumentene. Byrådet har også sendt ut en pressemelding hvor det foreslås at Geitmyra parsell- og skolehage består, og det åpnes for en videreutvikling av området med dette som grunnlag. Det ser nå ut til at vi kan oppnå de målene vi satte for aksjonen som startet i fjor. I stedet for nedbygging av Geitmyra har vi nå muligheter for å få til, ikke bare bevaring, men et skikkelig løft for Geitmyra.

  11.09.2005: Geitmyradagen
  Søndag 11. september er det igjen tid for den årlige Geitmyradagen. Se programmet.

  18.05.2005: Aksjonen med i arbeidsgruppe.
  Vår epostaksjon gav resultater: Aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra" er nå blitt tatt med i arbeidsgruppen som skal vurdere videreutvikling av Geitmyra. Det er Signe Kalsnes som kommer til å representere aksjonen i gruppen. Hun er leder for FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Sagene skole og har også egen parsell på Geitmyra. Kom gjerne med innspill til post@vern-geitmyra.no.
  Gruppen har nå følgende sammensetning:
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Nina Bachke (leder)
 • Friluftsetaten: Marie Agnes Danielsen
 • Oslo kommunale skolehager: Tore Faller
 • Bydel St. Hanshaugen: Claus Fischer
 • Bydel Sagene: Magnus Nilsson
 • Oslo og omegn økologiske hagebrukslag (OOØH): Elin Tyse.
 • Aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra": Signe Kalsnes

 • 29.03.2005: Aksjonen med i arbeidsgruppe?
  Byrådet vurderer å la aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra" være med i arbeidsgruppen som skal vurdere videreutvikling av Geitmyra. Hvis du støtter at aksjonen blir med i arbeidsgruppen så send en epost til post@vern-geitmyra.no. Vi sender alle epostene samlet over til byrådet til slutt. De ønsker en dokumentasjon på at aksjonen har bred oppslutning før de tar oss med i arbeidsgruppen.

  15.03.2005: Byrådet nedsetter arbeidsgruppe.
  Byrådsavdeling for byutvikling har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på videreutvikling av Geitmyra. Gruppen består foreløpig av representanter for Eiendoms- og byfornyelsesetaten (leder), Friluftsetaten, Utdanningsetaten/Oslo kommunale skolehager, Bydel St. Hanshaugen, Bydel Sagene, samt Oslo og omegn økologiske hagebrukslag. Gruppen skal framlegge et forslag om utvikling av Geitmyra innen midten av juni.

  15.03.2005: Høringsuttalelser.
  Byrådet har avsluttet høringsrunden om videreutvikling av Geitmyra. Størstedelen av uttalelsene er i tråd med det som aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra" har arbeidet for. Les høringsuttalelsene.

  13.10.2004: Høringsuttalelse fra aksjonsgruppen.
  Aksjonsgruppen i "La skolehagen leve - vern Geitmyra" har sendt tilbakemelding til byrådet i forbindelse med høringen om videreutvikling av Geitmyra. Aksjonen går inn for å videreutvikle Geitmyra med utgangspunkt i at de kvaliteter som Geitmyra har i dag skal bevares og opprettholdes. Les hele uttalelsen.

  02.10.2004: Bydel St. Hanshaugen forbereder uttalelse.
  Bydel St. Hanshaugen vil avgi en politisk uttalelse om Geitmyrasaken i sitt møte 26.10.2004. I den forbindelse inviterer bydelens komite for trafikk, miljø og byutvikling (TMB) berørte parter til sitt møte 20.10.2004 kl. 19 i bydelshuset i Akersbakken 27. Komiteen vil innlede sitt ordinære møte med en informasjons-/iderunde blant de fremmøte berørte parter. Komiteen håper å få mange gode innspill i forhold til utvikling av Geitmyra.

  12.09.2004: Høring om viderutvikling av Geitmyra.
  Byrådsavdeling for byutvikling inviterer til høring om hvordan Geitmyra kan videreutvikles. Høringsfrist er 15.10.2004. Vi oppfordrer alle interesserte til å si sin mening, enten via aksjonsgruppen eller direkte. Selv om planene om boligbygging ser ut til å være politisk død, er det viktig at engasjementet nå holdes oppe slik at Geitmyra skolehage kan komme styrket ut av denne prosessen. Les høringsinnbydelsen.

  12.09.2004: Geitmyradagen 2004.
  Den årlige Geitmyradagen ble avholdt søndag 12. september. Store og små kunne være med på kjøring med hest og vogn, natursti, selvplukk av poteter og massevis av andre aktiviteter. Tross truende mørke skyer på himmelen var Geitmyradagen i år ekstra godt besøkt. Som vanlig var arrangementet et samarbeid mellom Oslo kommunale skolehager og Hageselskapet avd. Oslo.

  15.06.2004: Byrådet ønsker å bevare og videreutvikle Geitmyra.
  I et nytt brev fra byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt vurderes nå boligbygging på Geitmyra som lite aktuelt, og byrådet ønsker at de som bruker Geitmyra fortsatt skal få være der. Man vil gå i dialog med bydeler, brukere og lokalbefolkning om videreutvikling av området. Byrådet vurderer også nye arealer for skolehager og parseller i tillegg til Geitmyra. I beste fall kan utfallet av denne saken bli en styrking av Geitmyra og skolehage- og parsellvirksomhet i Oslo generelt. Les hele brevet fra Horntvedt.

  09.06.2004: Byrådet dropper boligbygging!
  Både på Østlandssendingen 4.6 og i Aftenposten 7.6 har byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt nå forsikret om at skolehagen skal bevares og at det ikke skal bygges boliger på Geitmyra. Dette betyr at aksjonens første mål etter all sannsynlighet er opnnådd og vi kan gå videre med de mer konstruktive målene. Byrådet kommer snart med et notat om saken. Innholdet av dette er ikke kjent, men det legges opp til debatt om hvordan Geitmyra kan videreutvikles. Har du gode idéer så send dem allerede nå til post@vern-geitmyra.no.

  01.06.2004: Grethe Horntvedt lover nytt notat om Geitmyra.
  Tirsdag 1.6. var byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt på befaring på Geitmyra for å bli bedre kjent med skolehagen og hun snakket også med flere rektorer fra brukerskolene. Hun sa på befaringen at hun vil ha et nytt notat om Geitmyra klart i løpet av første halvdel av juni. Dette skal ut på høring til alle aktuelle instanser og høringsfristen vil bli en gang i september.

  29.05.2004: Flere detaljer om planene offentliggjort.
  Eiendoms- og byutviklingsetaten har nå lagt ut flere detaljer om resultatene av den 3 år lange hemmelige planleggingen av boligbygging i skolehagen. Uttalelser fra andre kommunale etater er fortsatt unndratt offentlighet. Byrådet har, iflg. Aftenposten, allerede forkastet den anbefalte løsningen og vurderer muligheter for en mindre omfattende boligbygging, men vil antakelig uansett få et flertall mot seg i bystyret. Se "den anbefalte løsningen" og hele "mulighetsbeskrivelsen". Aksjonens soleklare krav er ingen boligbygging i skolehagen, uansett omfang.

  28.05.2004: Byutviklingsbyråden på defensiven.
  Byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt sier til Aftenposten at byrådet vurderer en "mellomløsning" med bygging av færre boliger. Et flertall i bystyret ser uansett ut til å gå inn for full bevaring av skolehagen. Leder i byutviklingskomiteen Ola Elvestuen fra Venstre sier at boligblokker i skolehagen er uaktuelt. Les hele Aftenpostens artikkel.

  28.05.2004: Bydelene engasjerer seg.
  Guri Skjelbred og Signe Kalsnes fra aksjonsgruppen holdt innlegg om Geitmyra-saken i åpen halvtime i henholdsvis St.Hanshaugen og Sagene bydel denne uken. Leder i Sagene bydelsutvalg Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet kunne med en gang opplyse at aksjonens argumentasjon allerede var studert meget nøye. Hun har forberedt et innspill som skal behandles i bydelsutvalget 17. juni og som etter alt og dømme vil slutte fullt opp om Geitmyra skolehage. Bydelsutvalget for St.Hanshaugen gikk allerede 25. mai mot utbygging på Geitmyra.

  26.05.2004: SV vil sikre Geitmyra skolehage.
  SV fastslår at Geitmyra skolehage fortsatt skal brukes som skole- og parsellhage og de vil arbeide for å få politisk flertall for dette. Les mer.

  25.05.2004: Kritikkverdig valg av erstatningsområder.
  Berg, Nordberg og Sogn Vel krever at ett av "erstatningsområdene" for Geitmyra tas ut av planen for alternative skolehagetomter samt at det må gis plass for turveitrasé gjennom et annet. Forøvrig gir Vel-foreningen full støtte til aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra". Les hele uttalelsen.

  24.05.2004: SV på befaring.
  SV's bystyregruppe og bydelspolitikere kommer på 30-45 minutters befaring på Geitmyra mandag 24.5 kl.15.30. Bystyremedlem for SV, Akhtar Chaudhry, sier SV vil ha mest mulig kunnskap om saken før de konkluderer.

  23.05.2004: Byrådet har ikke bestemt seg.
  Byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt vil om kort tid levere et internt notat om utbyggingssaken til byrådet. Med grunnlag i dette vil så byrådet bestemme seg for om de skal kjøre saken videre.

  20.05.2004: Naturvernforbundet krever utbyggingsplanene stoppet.
  Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) går mot utbyggingsplanene. Les deres uttalelse.

  18.05.2004: Eiendoms- og byfornyelsesetaten presenterer sine planer.
  Eiendoms- og byfornyelsesetaten har lagt ut en presentasjon av sine planer på internett. Man snur saken på hodet og forsøker å framstille prosjektet som en satsing på skolehage- og parselldyrking og som et gode for nærmiljøet. Les vår imøtegåelse av et notat fra byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt som er basert på de samme planene.

  18.05.2004: Østlandssendingen.
  Østlandssendingen tar opp saken. Les om saken på deres nettsider.

  12.05.2004: Saken til bystyret.
  Byråd for byutvikling Grethe Horntvedt sendte 12. mai saken til byutviklingskomitéen i bystyret for politisk behandling. Dette er overraskende tatt i betraktning tidligere forsikringer fra byrådet om at saken er stoppet. Horntvedts notat framstår som et forsvarsskrift for den planlagte boligbyggingen og gir en negativ framstilling av Geitmyra skolehage. Man planlegger erstatningsområder for skolehagen langt unna bydelene. Se Horntvedts notat og aksjonsgruppens svar.

  06.05.2004: Folkemøte i skolehagen.
  Det avholdes et folkemøte i Geitmyra skolehage for brukere og andre interesserte. Med bakgrunn i byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaards, opplysning om at utbyggingsplanene er stoppet mobiliseres det ikke for fullt, men det er enighet om at aksjonen skal gå videre med de andre hovedmålene.

  29.04.2004: Utbyggingsplanene stoppet?
  Byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard sier til aksjonskomitéen at utbyggingsplanene er stoppet.

  20.04.2004: Pressemelding.
  Her ligger mye dokumentasjon om saken.

  13.04.2004: Aksjonen stiftes.
  Aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra" stiftes på et møte med skolehagens brukere. Det blir opprettet en aksjonsgruppe for å ta seg av den løpende oppfølgingen av aksjonen. Det blir bestemt å opprette et nettsted, lage bannere og starte arbeidet med å informere og engasjere brukere, nærmiljø og politikere.