NATURVERNFORBUNDET

I OSLO OG AKERSHUS (NOA)

Maridalsveien 120, 0461 Oslo. Telefon 2238 3520.

 

 

 

 

 

Til de politiske partiene i Oslo

  

Vøienvolden 24. mai 2004.

 

 

Stopp utbyggingsplanene på Geitemyra skolehage

 

 

Byråd Grete Horntvedt la 12.5.04 fram et notat om utbyggingsplaner på Geitmyra skolehage. Naturvernforbundet i Oslo og Akersus reagerer med vantro på at byrådet vil bygge ned dette naturskjønne området. Disse planene må stoppes. Nedenfor har vi punktvis begrunnet hvorfor. Vi har gruppert punktene under 2 hovedoverskrifter, Geitmyra skolehage og Byutvikling rundt Sagene.

 

 

A. Geitmyra skolehage

 

1. Sammenhengende grøntområde

Nordre gravlund, Geitmyra og Voldsløkka utgjør et av de få større, sammenhengende grøntområder i byen. Området rundt Geitmyra har gjennomgått en omfattende fortetting de senere år. Dette gjelder spesielt Nydalen-området, Bjølsen og områder rundt Akerselva. Fortetting må foregå i såkalte "grå" områder og ikke i grøntområder slik det er påpekt i St. melding 23: "Bedre miljø i byer og tettsteder" og i Oslo kommunes byøkologiske program.

 

Ved nedbygging av Geitmyra med 450 boliger vil vi miste et svært verdifullt område.

 

2. Større grøntområder sikrer genetisk mangfold. Skal en oppnå spredning av arter må grøntområder ha et visst omfang. Det at Geitmyra ligger ved siden av Nordre Gravlund sikrer en slik spredningsmulighet for arter. Geitmyras plassering ved siden av Nordre Gravlund sikrer og forsterker i tillegg det grønne preget.

 

3. Genbank av frukttrær og utryddingstruede arter.

På Geitmyra står det en unik samling av 350 frukttrær. Geitmyra er en genbank for frukttrær. Her er også registrert flere rødliste-arter, som for eksempel løvehale. Det bør snarest gjøres en registrering over biologisk mangfold i området.

 

4. Dålige erstatningsområder for 13 sentrumsnære skoler.

13 skoler har i dag skolehage på Geitmyra. Disse skolene er Majorstua skole, Ullevål skole, Vestre Aker skole, Bjølsen skole, Bolteløkka skole, Hersleb skole, Apo-skolen, Tøyen skole, Sandaker skole, Lilleborg skole, Marienlyst skole, Grynerløkka skole.

 

Dette er byskoler som har langt under normen med hensyn til størrelse på skolegård. For eksempel har Ullevål skole 5 mål skolegård, men skulle etter elevtall ha 21 mål.

 

EBY har foreslått 5 erstatningsområder for skolehagene. Disse ligger alle i Nordre Aker i turveiene og nær skogkanten, alle sammen utenfor Ring 3.  Det er ikke i dette området behovet for skolehager og parseller er størst. Tilgjengeligheten er dessuten så tungvint at tilbudet i praksis vil forsvinne for disse sentrumsnære skolene, som kanskje mest av alle trenger det.

 

Skoledirektøren fraråder nedbygging av Geitmyra, fordi den  representerer en oase for elevene og har en ideell beliggenhet og at de erstatningarealer som foreligger er dårlige. Skoledirektøren ønsker ikke at området reduseres, men forblir som en samlet driftsenhet.

 

5. Barnas hage

Geitmyra skolehage er barnas hage. Skal barn bli glad i naturen må de oppleve naturen. På Geitmyra har de alle muligheter. Her kan bybarn klatre i frukttrærne, forsyne seg av så mye frukt de bare ønsker og leke på en helt annen måte enn det dagens standardiserte / godkjente lekeapparater og lekeplasser tillater. Her kan de lære å dyrke. Her er det lov å grave. Her kan de studere meitemark, biller og sommerfugler. Her er oppdagelsesområder og områder å løpe på. Her er undervisningsmaterialet for naturfagundervisningen. Her er mat til skolekjøkkenet. Detter er "barnas hage" og "barnas dyrehage".

 

 

6. Geitmyra har gode solforhold og gode dykningsforhold. Geitmyra har et usedvanlig godt jordsmonn. Når barn skal forsøke seg med dyrkning, er det viktig med gode betingelser. Ingen av erstatningsområdene har i nærheten så gode forhold.

 

I en tett by som Oslo er det viktig å bevare grøntområder og fellesområder med gode solforhold. Oslo er i nordisk sammenheng en svært tett by.

 

7. Grøntområde med god tilgjengelighet - 5 organisasjoner har sin base på Geitmyra: Oslo laget til Det norske hageselskap og Økologisk landslag sitt lokallag for Oslo og Akershus har sin base på Geitmyra i tillegg til Kloden internasjonale senter, Birøkterne og Natur og ungdom. Geitemyra er her en god plassering p.g.a. den lette tilgjengeligheten

 

8. Parker som restareal langs trafikkerte veger.

På grunn av dårlig planlegging blir ofte grøntområder liggende som restarealer langs trafikkerte veier. Dette er også tilfellet med den nye utbyggingsplanen, hvor det skal anlegges en park/skolehage i skråningen i trekanten ned mot Ring 2 og Uelandsgate.

 

9. Levende kulturminne Geitmyra er et levende kulturminne, der den samme virksomheten har foregått i 100 år. Området må forbli skolehage, og dets egenart må videreutvikles. Kulturminner må ikke bare være tomme skall. Tidligere tiders ressusbruk, kretsløp og dyrkningsmetoder representerer en viktig kunnskap i dag. For eksempel: I dag selges epler fra New Zealand i butikkene samtidig som ungene på Geitmyra klatrer i trærne og plukker frukt.

 

10. Verdens matvareforsyning er sårbar.

Befolkningsvekst, utarming av jord, jorderosjon, tørke, uttapping av grunnvann i verden m.m. gjør tilstrekkelig matvareproduksjon i framtiden usikker. I tillegg kan matvareforsyningen stoppe p.g.a. krig, terrorisme, blokade eller smitte. Ut fra et beredskapshensyn er det viktig at barn lærer hvordan en dyrker mat og å sikre at kunnskapen om matproduksjon videreføres til kommende generasjoner. Kunnskapen om de ulike sider ved matproduksjon er det i dag en stadig mindre del av befolkningen som har. Dette skyldes at det både legges ned flere gårdsbruk pr. dag og at dyrkningen blir stadig mer spesialisert og fremmedgjort.

 

Parselldyrking og skolehagedyrking på Geitmyra representerer det urbane jordbruket. Det urbane jordbruket har et betydelig omfang i verdensmålestokk. Parsellene på Geitmyra varierer fra 25-50 kvm.. Dette er i arealsammenheng i samme størrelsesorden som en parkeringsplass for en husholdning. En parkeringsplass for en bil beregnes til 25 kvm (inkl. svingareal)

 

 

B. Byutvikling rundt Sagene

 

11. Ønsker vi en framtidig forslumming av området rundt Sagene?

Bydelene rundt Geitmyra er blant de mest befolkede i landet. I områdene rundt Sagene har det i tillegg de siste årene vært en betydelig bygging av boliger og næringsbygg. Dette gjelder spesielt Nydalen, Bjølsen og langs Akerselva. Eventuelle utbygginger av Geitmyra og Voldsløkka vil forverre den trafikale situasjonen i området og føre til mer trafikk i sårbare boliggater. Dette vil igjen føre til mer luftforurensing, støy, skitt, nedgradering av utearealer i de områdene av byen som i utgangspunktet er mest belastet. Utbyggingene gjør også tilgangen til fellesfunksjoner knappere. Dette gjelder tilgang til skole, barnehage, friområder osv. Boligene i området er generelt små. Det er derfor spesielt viktig å sikre gode uteområder i dette området for ulike befolkningsgrupper og ulike aldersgrupper. Grøntområdet Nordre gravlund, Geitmyra og Voldsløkka er på størrelsen med andre få større sammenhengende grøntområder som Frognerparken, Ekeberg og Tøyen. Nydalen, Sagene, Bjølsen, Adamstuen og Ullevål trenger dette grøntdraget.

 

12. Rask nedbygging av grøntområder de senere år. Naturvernforbundet har sammen med LA21-grupper i bydelene og grøntgrupper registrert et akselererende tempo i nedbygging av grøntstruktur innenfor Ring 3 de senere år. Som et eksempel kan nevnes at det langs Grønn rute har vært 17 nedbyggingssaker i løpet av de siste 5 år. Med denne hastigheten vil store, og for bymiljøet avgjørende deler av grøntstrukturen, gå tapt i løpet av en relativt kort periode. Fortettingsområder må etter Naturvernforbundets syn sees i sammenheng og ikke behandles sak for sak. Oslo, som i 2003 ble kåret il Europas Miljøby, kan ikke være seg bekjent av en slik utvikling.

 

13. Utbyggingsplaner også på Voldsløkka. Barna taper dobbelt

Det foreligger også en større utbyggingsplan for søndre deler av Voldsløkka med et stadion/næringsanlegg nesten på størrelse med Ullevål stadion. Skal barna miste sine skøytebaner og solrike områder på Voldsløkka og Geitmyra, taper de dobbelt.

 

Mulighetene for fysisk aktivitet utenom eliteidrett vil også tape. Den delen av befolkningen som av helsemessige årsaker trenger fysisk aktivitet mest, vil dermed tape sine områder. Hagearbeid oppleves av mange som en meningsfull form for fysisk aktivitet. Statistikken viser at Sagene bydel har en befolkning med en høy andel syke.

 

14. Ikke mangel på boligtomter i Oslo

Oslo kommune  har mange boligtomter. Her kan nevnes flere større nye utbyggingsområder som Løren, Tjuholmen, Bjørvika, Ensjø, Hasle m.m. og flere mindre fortettingstomter. Salg/ utbygging av Geitemyra handler derfor ikke om hvordan skaffe nye boligtomter, men om hvordan det skaffes penger til drift av kommunen. En salgsinntekt på brutto 135 millioner minus 50 millioner til opparbeiding gir en netto salgsinntekt på 85 millioner. Dette er lite sett i forhold til de verdier Geitmyra representerer for byens innbyggere, nå og på sikt.

 

 

 

Til slutt: Skolehageområdet på Geitmyra er et altfor verdifullt område til å bli bygd ned med boliger. Vi vil på det sterkeste oppfordre politikerne til å motstå fristelsen til å selge dette område, men la det videreutvikles etter sin eksisterende ide.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS

 

 

Gjermund Andersen (sign)

daglig leder